- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت (ENI)ایتالیا

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9]

 

[10]

 

 

[11] [12] [13] [14]