- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

رونمایی از سایت شرکت متن با حضور سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

 

[6] [7] [8] [9]