- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

رئیس روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در حکمی امید اسکندری را به عنوان رئیس روابط عمومی منصوب کرد.



[1] [2] [3] [4]