- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

“سرپرست طرح بندکرخه” منصوب شد

با حکم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن “سرپرست طرح بندکرخه” منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن؛ طی حکمی علیرضا زمانی را به سمت “سرپرست طرح بندکرخه” منصوب کرد.

نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “سرپرست طرح بندکرخه” منصوب می گردید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند و با بهره گیری از نیروهای متخصص و توانمند در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

[1] [2] [3] [4]