- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

عضو کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد

با حکم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن عضو کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت  سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن، طی حکمی فریدون دلیری را به عنوان عضو کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: نظر به توانمندی و تخصص جنابعالی به موجب این حکم و با حفظ سمت، به عنوان عضو کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب می گردید.

امید است با استعانت از خداوند منان در جهت تحقق اهداف انسانی و خداپسندانه کمیته مذکور موفق و موید باشید.

[1] [2] [3] [4]