اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ EN

بازدید سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن از میادین نفتی غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۴۴۸۲ بازدید