اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ EN

تأسیسات طرح جمع آوری گازهای همراه نفت (آماک)

۸ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۱۳۱۵۶ بازدید