اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ EN

تأسیسات طرح جمع آوری گازهای همراه نفت (آماک)

۸ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۱۳۲۲۵ بازدید