- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

سرپرست امور مالی شرکت متن منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت “سرپرست امور مالی” این شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن، طی حکمی آقای جعفر فتح الهی را به سمت “سرپرست امور مالی” منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “سرپرست امور مالی” منصوب می‌ گردید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند و با بهره گیری از نیروهای متخصص و توانمند در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

همچنین فرصت را مغتنم شمرده و از زحمات جناب آقای محمدتقی امینی داد که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند تشکر و قدردانی می گردد.

[1] [2] [3] [4]