- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

اعضای کمیته مدیریت بحران شرکت متن منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت متن طی حکمی از سوی سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ محمدتقی امینی داد، قدرت اله آقائی، فرهاد داراخانی، محمد بهمئی، بهنام بهمنی، کوروش رضازاده و محمدرحیم اله بخشی به عنوان اعضای کمیته مدیریت بحران شرکت متن منصوب شدند.

در متن احکام انتصاب اعضای کمیته مدیریت بحران آمده است:

بموجب این حکم و با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی، بدینوسیله به عنوان عضو کمیته بحران منصوب می شوید.

توفیق شما در انجام وظایف محوله و ایفاء نقش مؤثر در مدیریت بحران های پیش رو را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

[1] [2] [3] [4]