- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مدیر مهندسی و ساختمان شرکت متن منصوب گردید

با حکم مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، لیلا شریف به عنوان مدیر مهندسی و ساختمان منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، مهندس لیلا شریف که قبلاً به عنوان سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان منصوب شده بود؛ با حکم مهندس حسین نژاد به عنوان ” مدیر مهندسی و ساختمان ” منصوب گردید.

[1] [2] [3] [4]