- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

سرپرست اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت متن منصوب شد

   با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، حمید قربانی کل خواجه به عنوان سرپرست اداره بازرسی و حفاظت فنی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در متن حکم مهندس عبدالرضا حاجی حسین نژاد؛ آمده است:

با توجه به تعهد و تجربه مفید جنابعالی در امور بازرسی فنی، به موجب این حکم، به عنوان “سرپرست اداره بازرسی و حفاظت فنی ” منصوب می‌شوید.

انتظار دارد نهایت تلاش خود را در جهت ارتقاء کیفیت فعالیتهای طرحهای اجرایی بعمل آورید. در این راستا لازم است ضمن بکار گیری تمامی نیروهای متخصص موجود در شرکت، از توان شرکتهای بازرسی فنی خصوصی نیز استفاده بهینه بعمل آید.

توفیق شما را در انجام وظائف مربوطه از درگاه خداوند متعال خواهانم.

ضمناً فرصت را مغتنم شمرده و از خدمات آقای مهندس بلادی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی می‌نمایم.

[1] [2] [3] [4]