- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

حسین زنگنه، مشاورمدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شد

      طی حکمی از سوی رکن الدین جوادی، حسین زنگنه، به عنوان مشاور مدیرعامل در امور طرح های توسعه، پروژه های نگهداشت تولید و ازدیاد برداشت حوزه مسئولیت شرکت های مناطق نفت خیز جنوب، مهندسی و توسعه نفت و نفت و گاز اروندان منصوب شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این حکم خطاب به حسین زنگنه آورده است: انتظار است با بهره گیری از دانش و تجربه طولانی در صنعت و با هماهنگی مدیران عامل محترم شرکت های یاد شده، مشاوره های موثری را در زمینه های؛ تعریف و تعیین پروژه های مهم و ارایه برای تایید، بررسی و ارزیابی مستمر پیشرفت طرح ها و پروژه های مهم و ارایه پیشنهادات درجهت بهبود روند اجرای آنها و دریافت برنامه ها و ارزیابی آنها به طورمنظم به اینجانب ارایه کنید.

جوادی درادامه این حکم خواستار ارزیابی عمکرد درمقایسه و مطابقت با برنامه ها و ارایه گزارش های موردی حسب ضرورت و منظم بصورت ماهیانه، بررسی ساختارها، فرآیندها و روش های جاری در قراردادها و اداره پروژه ها و ارایه پیشنهادات بهبود، بازدید ادواری از طرح ها و پروژه های مهم شد.

منبع: nioc [1]

[2] [3] [4] [5]