- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح توسعه میادین نفتی سروش و نوروز

 طرح توسعه میادین نفتی سروش و نوروز

اهداف طرح :

ظرفیت مخزن در میدان سروش ۷/۵ میلیارد بشکه می‌باشد که در صورت تزریق آب ۵۰۰ میلیون بشکه‌ آن قابل استحصال خواهد بود و ظرفیت مخزن در میدان نوروز ۱/۹ میلیارد بشکه می‌باشد که ۵۵۰ میلیون بشکه آن قابل استحصال خواهد بود.

هدف از اجرای این طرح تولید  ۱۹۰ هزار بشکه در روز نفت خام شامل   ۱۰۰ هزار بشکه در روز از میدان سروش و ۹۰ هزار بشکه در روز از میدان نوروز می باشد. قبل از رسیدن به تولید نهایی نفت ، در طی یک دوره ۲۴ ماهه پس از موثرشدن قرارداد ، تولید اولیه نفت در میدان سروش به مقدار  ۶۰ هزار بشکه در روز تحقق می یابد.

موقعیت جغرافیایی طرح :

پیمانکار اصلی :

SHELL EXPLORATION B.V.

فعالیتهای اجرائی طرح :

تجهیزات تولید اولیه نفت ( EPF ) ، حفاری و تکمیل ۱۰ حلقه چاه افقی تولیدی جدید و ۲ حلقه چاه تخلیه آب در میدان نفتی سروش و حفر ۱۷ حلقه چاه نفت تولیدی جدید در میدان نوروز و همچنین نصب سه سکوی سرچاهی ، سه سکوی تولیدی ، دو سکوی محل اقامت ، یک مخزن شناور و واحد تخلیه نفت ، نصب خطوط لوله بین سکوهای سرچاهی و سکوهای تولید و دو خط لوله صادراتی و کابلهای قدرتی برق.

زمانهای کلیدی طرح :

شروع طرح

۱۳۷۸/۰۸/۲۳

خاتمه طرح

تیر ماه ۱۳۸۴

[1] [2] [3] [4]