- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

فاز تولید زود هنگام : تولید ۲ هزار بشکه نفت خام در روز

– تولید نهایی: تولید ۳۰ هزار بشکه نفت خام در روز

– میزان تولید نفت تاکنون ۱۷۰۰۰۰۰۰بشکه

بیع متقابل و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا

۱۳۰ کیلومتـری جنوب غربی اهـواز در نقطه صفر مرزی در منطقه هورالعظیم طول میدان ۲۲/۵ کیلومتر در امتداد مرز ایران و عراق و عرض آن ۲/۵ کیلومتر قرار گرفته است.

– ۶۲ ماه

 

 

 

 

[2] [3] [4] [5]