- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

نقد و بررسی جوک آمریکای سعودی و شیلهای نفتی

    در این گزارش سعی داریم تا نشان دهیم چرا آمریکائیها نیازمند بحران سازی در ایران و کشورهای هم جوار آن هستند و اصولا استفاده از ابزارهایی مانند امنیت تنگه هرمز، انرژی هسته ای، شیلهای نفتی و خاکهای رسی، دور زدن تنگه هرمز با خطوط لوله انتقال نفت و اعلام ارقام افسانه ای برای تولید عربستان و آمریکا چه استفاده هایی می تواند داشته باشد.

ادامه در ستون یادداشت…

[1] [2] [3] [4]