- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

انتصاب سرپرست طرح توسعه میادین نفت سنگین

با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، عبدالمحمد بلک به عنوان سرپرست طرح توسعه میادین نفت سنگین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی وتوسعه نفت، در متن حکم مهندس نادر قربانی؛ آمده است:

با توجه به تجربیات و تعهد و شایستگی جنابعالی، بدینوسیله به موجب این حکم به سمت “سرپرست طرح توسعه میادین نفت سنگین” منصوب می شوید.

امید است با توکل به ایزد منان و با بهره گیری شایسته از توانمندیهای موجود در پیشبرد اهداف به شرح ذیل موفق و مؤید باشید:

موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محول از خداوند سبحان مسئلت می نمایم.

گفتنی است: عبدالمحمد بلک پیش از این مسئولیت سرپرست مهندسی و ساختمان این طرح را بر عهده داشتـه است و دارای مدرک فـوق لیسـانس مهندسی مکانیـک می باشد و مدت ۳۰ سـال است که در صنعت نفت مشغول به خدمت می باشد.

[1] [2] [3] [4]