- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir - طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت:

مدیر منابع انسانی شرکت متن منصوب شد

   به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ مهندس نادر قربانی طی حکمی مهدی علیمددی را به سمت مدیر منابع انسانی منصوب کرد.در حکم مدیرعامل شرکت متن خطاب به علیمددی آمده است:

با توجه به تجربیات و تعهد و شایستگی جنابعالی، بدینوسیله به موجب این حکم به سمت “مدیر منابع انسانی” منصوب می شوید.

امید است با توکل به ایزد منان، و با بهره گیری شایسته از توانمندیهای موجود در پیشبرد اهداف ذیل موفق و مؤید باشید.

موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند سبحان مسئلت می نمایم.

بنابر این گزارش مهدی علیمددی دوره کارشناسی مدیریت صنعتی را در دانشگاه صنعتی اصفهان گذرانده و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی می باشد.

 از جمله مسئولیت های وی در صنعت نفت، رئیس کاریابی کارکنان شرکت ملی نفت ایران و رئیس استخدام کارکنان شرکت ملی نفت ایران بوده است.

[1] [2] [3] [4]