سال توليد، پشتيبانی ها و مانع‌زدايی ها
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ EN

انتصابات

معاون مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت در امور پشتیبانی منصوب شد

۰۱ / ۰۹ / ۱۳۹۵

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی، در حکمی حافظ علی اسناوندی را به عنوان معاون مدیر توسعه منابع انسانی در امور پشتیبانی منصوب کرد. در حکم رضا خلیلی خطاب به حافظ علی اسناوندی آمده است: «نظر به مراتب تعهد و تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، از تاریخ صدور این حکم به […]

سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت متن منصوب شد

۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۵

با حکم مدیرعامل شرکت متن سرپرست مدیریت منابع انسانی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت مهندس شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن طی حکمی آقای منوچهر کافی را به سمت “سرپرست مدیریت منابع انسانی” منصوب کرد. در متن حکم آمده است: با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی از تاریخ […]

انتصاب معاون مدیرعامل شرکت متن در امور توسعه

۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۵

با حکم مدیرعامل شرکت متن معاون مدیرعامل در امور توسعه منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت مهندس شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن طی حکمی آقای دکتر تورج دهقانی را به سمت “معاون مدیرعامل در امور توسعه” منصوب کرد. در متن حکم آمده است: با عنایت به تجربه، تعهد و تخصص […]

انتصاب مجری طرح منصوری

۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۵

با حکم مدیرعامل شرکت متن مجری طرح منصوری منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت مهندس شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن طی حکمی آقای دکتر سید سعید زعیمی تکلیمی را به سمت مجری طرح منصوری منصوب کرد. در متن حکم آمده است: با توجه به مراتب تخصص، تعهد و تجارب جناب […]

شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن شد

۱۸ / ۰۵ / ۱۳۹۵

       با حکم معاون وزیر نفت، سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) شد. به گزارش خبرنگار شرکت متن در حکم علی کاردر، خطاب به شهنازی زاده آمده است: «نظر به پیشنهاد معاون محترم توسعه ومهندسی و با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی […]